Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

 1.  Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane         fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR")je Monika Grivalská IČO 47132752 so sídlom Sp. Hanušovce 231,05904 Spišské Hanušovce (ďalej len "správca").

2.Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Spišské Hanušovce 231,05904

email: info@mgmoda.sk

telefón: 0949 115 137

3.Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej  osobe.Identifikateľnou osobou je fyzická osoba,ktorú možno priamo,alebo nepriamo identifikovať,najmä odkazom na identifikátor,napr.meno,identifikačné číslo,lokačné údaje,sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov,fyziologických,genetických,mentálnych,ekonomických,kultúrnych alebo spoločenských.

4.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1.Správca spracováva osobné údaje,ktoré ste mu poskytli,alebo osobné údaje,ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je :

  Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl.6   odst.1 písm. b) GDPR
 
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie  obchodných oznámení a newstlerov) podľa čl.6 ods. 1 pism.  a) GDPR v spojení s &7 ods 2 zákona č. 408/2004 Zb,.o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade,že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 
2.Účelom spracovania osobných údajov je:
 
 Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom,.pri objednávke sú vyžadované osobné údaje,ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno,adresa,kontakt...) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy,bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo plniť ju zo strany správcu.
 
3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individualnému rozhodovaniu v zmysle članku 22  GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 
IV. Doba uchovania údajov
   1.Správca uchováva Vaše osobné údaje:ch
 
  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvych vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 
Po dobu ,kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketíngu,najdlhšie 10 rokov,ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
 
2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov,správca osobné údaje vymaže.
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 
podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizacii platieb na základe zmluvy 
 
 zaisťujúce služby prevádzkovania e shopu a ďalšie služby v súvislosti s pravádzkovaním e shopu
 
 
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.Príjemcovia osobných údajov v tretích zamiach sú poskytovatelia cloudových služieb..Osobné údaje sú poskytnuté tretím stranám ako sú kurierské spoločnosti,na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia,Daňový úrad a podobne.
 
VI. Vaše práva 
 
1.Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 
Právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl.15 GDPR
Právo na opravu svojích osobných údajov  podľa čl.16 GDPR,poprípade obmedzenie spracovania podľa čl.18 GDPR
Právo na výmaz osobných údajov,podľa čl.17 GDPR
Právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl.21 GDPR
Právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl.20 GDPR
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronický na adresu alebo email správcu uvedený v čl.III týchto podmienok.
 
2. Ďalej mate právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade,že sa domnievate,že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov
 
VII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 
 
1. Správca prehlasuje,že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových uložisk a úložisk osobných údajov  písomne podobe.
 
3. Správca prehlasuje,že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
 
VIII. Záverečné ustanovenia 
 
1. odoslaním objednávky z internetového objednavkového formulára potvrdzujete,že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich  celom rozsahu prijímate.
 
2. S týmito podmienkami súhlasite zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete,že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
 
3.Správca je oprávnený tiero podmienky zmeniť.Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojích internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu,ktorú ste správcovi poskytli.